0987654321

โทรหาเรา

mskthai

ที่ต้ังสำนักงาน

5 AM - 12 PM

เวลาทำการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท มหาสิน มงคลกิจ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านลูกค้า คู่สัญญา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัท ดังนั้น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าใช้บริการทุกช่องทางของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น โทรศัพท์ เป็นต้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

  • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: IP Address คุกกี้ บันทึกการสนทนาในรูปแบบเสียง (โทรศัพท์) ข้อความผ่านทางอีเมล
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้มาจากแหล่งอื่น เช่น จากบุคคลที่สามเปิดเผยมาให้ โดยข้อมูลดังกล่าวหากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว หรือหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านมาก่อน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูล

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้
2.1 ฐานนิติกรรมสัญญา
2.1.1 เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่านในการซื้อขายสินค้า ชำระค่าสินค้า และจัดส่งสินค้า ตามวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อติดต่อประสานงานกับท่านในการให้บริการหลังการขาย
2.1.2 เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงบริการตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของบริษัท โดยหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในฐานสัญญานี้ บริษัทไม่สามารถให้บริการท่านได้
2.2 ฐานแห่งความยินยอม
บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
2.2.1 การวิเคราะห์ การดูแลเพื่อจัดสิทธิ และผลประโยชน์เฉพาะตัวให้กับท่าน
2.2.2 การเสนอขายสินค้าหรือบริการหรือส่งสิทธิประโยชน์โดยตรงให้กับท่าน อาทิ การส่งอีเมล การติดต่อทางโทรศัพท์ เป็นต้น
2.3 ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
2.3.1 เพื่อการประมวลผล การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท การจัดทำรายงานการดำเนินงานภายในบริษัท
2.3.2 เพื่อการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท
2.3.3 เพื่อการบริหาร การจัดการในการดำเนินงานของบริษัท ป้องกันการทุจริต การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านและบริษัท
2.4 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
บริษัทอาจต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทครอบครองอยู่ได้ อาทิ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น หากบริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีความเชื่อมโยงถึงท่านอีกต่อไป

4. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อและตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ โดยหากเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผย ดังนี้
4.1 บริษัทในเครือ
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทในเครือ เช่น บริษัท บอสแมนชั่น จำกัด บริษัท ตากสินอพาร์ทเม้นท์ จำกัด บริษัท ตากสิน แจ้งวัฒนะ จำกัด เป็นต้น
4.2 ผู้ที่บริษัทว่าจ้าง (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
บริษัทอาจว่าจ้างบุคคลหรือบริษัทอื่นเพื่อช่วยดำเนินการและดำเนินการแทนบริษัท ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แก่ท่าน โดยเป็นการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นต้องดำเนินการนั้นๆ และบริษัทได้จัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจำกัดมิให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ดำเนินการเกินกว่าที่บริษัทสั่ง และเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4.3 ที่ปรึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัท อาทิ ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
4.4 บุคคลหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือส่งข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจในการเรียกขอข้อมูล เช่น ศาล เจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้นๆ เป็นต้น รวมไปถึงการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความจำเป็นของบริษัทตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด
4.5 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทหรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ โดยบริษัทจะใช้ความระมัดระวัง และดำเนินการตรวจสอบว่าบริษัทหรือผู้ให้บริการ รวมถึงประเทศดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการโดยบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: โดยท่านสามารถถอนความยินยอมได้อย่างอิสระ ในเวลาใดก็ได้
6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้
6.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้
6.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
6.6 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท
6.7 สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด
6.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาตรวจสอบและทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ช่องทางการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท มหาสิน มงคลกิจ จำกัด
67 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
อีเมล : mskgroupthai@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 063-927-4646

*** ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ***

www.mskthai.com

MSK RIGHT HERE LIKE HOME

MSK เราคือผู้ให้บริการอพาร์ทเมันท์ และหอฬก รายเดือน และรายวัน ในหลากหลายพื้นที่ เช่น พระราม 2 / แจ้งวัฒนะ / ปากเกร็ด / อิสรภาพ / ตากสิน และ เพชรเกษม เพียงคุณบอกความต้องการของคุณให้เราทราบ เราพร้อมที่จะบริการคุณด้วยความยินดี

ติดตามเราได้ที่นี่

who we are?

เว็บไซต์รวม หอพัก ห้องพัก คอนโด ห้องเช่ารายเดือน รายวัน มีครบจบในเว็บเดียว เราคือผู้ให้บริการ 1 เดียวที่คัดสรรค์ที่พักที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพียงคุณบอกความต้องการของคุณให้เราทราบเราพร้อมที่จะบริการคุณด้วยความยินดี

leave a message to us

ขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเรา เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

© 2022 mskthai.com ALL RIGHT RESERVED. || Website By Kengweb.com